Helaas, dit pand is verkocht

5534 AM Netersel

Brochure

Omschrijving

Perceel bouwterrein van 395 M2 voor het oprichten van een vrijstaande woning.

Perceel bouwterrein van 395 M2 voor het oprichten van een vrijstaande woning gelegen aan de Latestraat 1 te Netersel. Dit bouwterrein is gelegen op korte afstand van het centrum van Netersel. In de brochure treft u een uittreksel uit het bestemmingsplan. Raadpleeg een architect voor de precieze bouwmogelijkheden.
Perceelbreedte circa 16 meter
Perceeldiepte circa 25 meter

Bestemmingsplan:

Artikel 14 Wonen
14.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen;
b. bedrijvigheid tot en met categorie 2, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2;
c. pensions, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'pension';
d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - monument', het behoud en/of het herstel van monumenten en/of cultuurhistorische waarden;
e. tuinen, erven en verhardingen;
f. voorzieningen voor verkeer en verblijf;
g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

14.2 Bouwregels

14.2.1 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het 'bouwvlak' worden gebouwd;
b. hoofdgebouwen dienen uitsluitend in de aangeduide bebouwingstypen te worden gebouwd, ter plaatse van de aanduiding:
1. ‘specifieke bouwaanduiding - gesloten’, gesloten bebouwing:;
2. ‘specifieke bouwaanduiding - half open’, halfopen bebouwing:;
3. 'specifieke bouwaanduiding - open', open bebouwing:;
4. 'specifieke bouwaanduiding - zeer open', zeer open bebouwing:;
c. het maximum aantal woningen bedraagt het aantal bestaande legale woningen op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' het aangegeven aantal als maximum geldt;
d. de voorgevel moet worden gesitueerd in de naar de weg toegekeerde zijde van het bouwvlak dan wel op een afstand van maximaal 3 m daarachter, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn', de voorgevel van het hoofdgebouw in deze gevellijn moet worden gesitueerd;
e. de maximum goothoogte bedraagt de ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte' aangeduide hoogte, met dien verstande dat:
1. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - afwijkende hoogte' de maximum goothoogte 3,2 m bedraagt;
f. de maximum bouwhoogte bedraagt de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' aangeduide hoogte, met dien verstande dat:
1. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - afwijkende hoogte' de maximum bouwhoogte 5,5 m bedraagt;
g. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen voor hoofdgebouwen in de vorm van:
1. vrijstaande woningen bedraagt minimaal 3 m;
2. halfvrijstaande woningen bedraagt aan één zijde minimaal 3 m;
3. aaneengebouwd bedraagt alleen bij eindwoningen minimaal 3 m;
h. indien de bestaande afstand tot een zijdelingse perceelsgrens minder dan 3 m bedraagt, geldt deze bestaande afstand als de minimale afstand;
i. ter plaatse van de aanduiding 'diepte' bedraagt de maximum diepte van de woningen de aangeduide diepte.

14.2.2 Bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:
a. bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het 'bouwvlak' worden gebouwd;
b. bijbehorende bouwwerken tenminste 3 m achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw moeten worden gesitueerd;
c. bij hoekwoningen mogen géén bijbehorende bouwwerken worden gebouwd vóór het verlengde van de voorgevelrooilijn van de om de hoek gelegen hoofdgebouwen;
d. met betrekking tot het bouwen van overkappingen gelden de volgende bepalingen:
1. een overkapping mag, met uitzondering van hoeksituaties, voor de naar de weg toegekeerde zijde van het bouwvlak of het verlengde daarvan worden gebouwd, met dien verstande dat de overschrijding niet meer bedraagt dan 3 m;
2. de afstand tot de voorste perceelsgrens bedraagt minimaal 1 m, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - carport' overkappingen tot de voorste perceelsgrens mogen worden gebouwd;
3. de maximum bouwhoogte bedraagt 3,2 m;
4. de overkapping voor de voorgevelrooilijn geen gesloten wanden heeft;
e. een erker, balkon of luifel mag voor de voorgevel van een woning worden gebouwd, met dien verstande dat:
1. de maximum diepte gemeten vanuit de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt 1 m;
2. de minimale afstand tot de voorste perceelsgrens bedraagt 2 m;
3. de minimale afstand tot de zijgevels van de woning bedraagt 0,5 m;
4. de maximum breedte bedraagt 50% van de gevelbreedte van de hoofdmassa, met een maximum van 3,50 meter.
5. de maximum bouwhoogte (met uitzondering van balkons) bedraagt 3,2 m;
6. bij hoekwoningen mogen balkons, luifels en erkers niet worden gebouwd voor het verlengde van de voorgevellijn van de om de hoek gelegen hoofdgebouwen;
f. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken voor zover gesitueerd buiten het bouwvlak, bedraagt maximaal 85 m2, met uitzondering van:
g. voor zover de oppervlakte van het perceel achter de achtergevelrooilijn van de woning meer bedraagt dan 200 m² mag de onder f geregelde gezamenlijke oppervlakte worden vermeerderd met 10% van deze overmaat, met dien verstande dat de totale bebouwde oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken niet meer mag bedragen dan 115 m2;
h. de gronden gelegen achter de achtergevelrooilijn van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan mogen voor maximaal 55% worden bebouwd;
i. bij vrijstaande hoofdgebouwen dient één der zijstroken vrij van bijbehorende bouwwerken te blijven voor tenminste 3 m tot de zijdelingse perceelsgrens en tot de lijn evenwijdig aan en op een afstand van 3 m achter de achtergevelrooilijn;
j. de maximum goothoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt 3,2 m;
k. de maximum bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt 5,5 m.

14.2.3 Bedrijfsgebouwen
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. bedrijfsgebouwen mogen uitsluitend binnen de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2' worden gebouwd;
b. de maximum oppervlakte van bedrijfsgebouwen bedraagt de ter plaatse van de aanduiding 'maximum oppervlakte' aangeduide oppervlakte;
c. de afstand van bedrijfsgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrenzen bedraagt aan beide zijden ten minste 3 m;
d. de maximum goothoogte van bedrijfsgebouwen bedraagt 4 m;
e. de maximum bouwhoogte van bedrijfsgebouwen bedraagt 8 m.

14.2.4 Bouwwerken, geen gebouw zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. bouwwerken, geen gebouw zijnde, mogen zowel binnen als buiten het 'bouwvlak' worden gebouwd;
b. de maximum bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt:
1. niet meer dan 2 meter voor een erfafscheiding gesitueerd achter de gevellijn van een naar de weg gekeerde gevel van een hoofdgebouw;
2. niet meer dan 1 meter gesitueerd in alle andere situaties;
c. de maximum bouwhoogte van vrijstaande antennes bedraagt 15 m;
d. de maximum bouwhoogte van pergola's bedraagt 2,75 m;
e. de maximum bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt 4 m.

14.2.5 Ondergronds bouwen
Voor het ondergronds bouwen geldt de volgende bepaling:
a. onderkeldering is uitsluitend toegestaan direct onder de contouren van bovengrondse hoofdgebouwen;
b. de maximum verticale diepte van een ondergronds bouwwerk bedraagt 4 m beneden peil.

14.3 Specifieke gebruiksregels

14.3.1 Voorwaardelijke verplichting
De gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voorwaardelijke verplichting' mogen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van wonen, indien:
a. de landschappelijke inpassing, zoals opgenomen in Bijlage 4, is aangegelegd en duurzaam in stand wordt gehouden;
b. de voormalige bedrijfsbebouwing is gesloopt vóór de 'melding bouw gereed' van de eerste nieuw te bouwen woning.

14.4 Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag is bevoegd af te wijken van het bepaalde in:
a. lid 14.2.1 onder a. voor overschrijding van de achterste zijde van het bouwvlak, ten behoeve van het vergroten van de diepte van de woning, met dien verstande dat de totale diepte niet meer dan 15 m mag bedragen;
b. lid 14.2.2 onder d ten behoeve van het oprichten van overkappingen bij hoekwoningen vóór het verlengde van de naar de weg toegekeerde zijde van het bouwvlak van de om de hoek gelegen hoofdgebouwen, met dien verstande dat dit uit stedenbouwkundig en verkeerskundig oogpunt aanvaardbaar is;
c. lid 14.2.2 onder c. voor overschrijding van de zijdelingse begrenzing van het bouwvlak in straten waaraan alleen zijgevels grenzen, ten behoeve van het bouwen van bijbehorende bouwwerken, mits:
1. de afstand tot de weg niet minder dan 2 m bedraagt, en
2. dit uit stedenbouwkundig en verkeerskundig oogpunt aanvaardbaar is;
d. lid 14.2.2 onder e sub 6, ten behoeve van het oprichten van erkers bij hoekwoningen vóór het verlengde van de naar de weg toegekeerde zijde van het bouwvlak van de om de hoek gelegen hoofdgebouwen, met dien verstande dat dit uit stedenbouwkundig en verkeerskundig oogpunt aanvaardbaar is.
e. lid 14.2.1 onder e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - afwijkende hoogte' voor het bouwen van een hogere goothoogte dan 3,2 m, mits:
1. de maximum aangeduide goothoogte niet wordt overschreden;
2. dit uit stedenbouwkundig en verkeerskundig oogpunt aanvaardbaar is, en;
3. de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad;
f. lid 14.2.1 onder f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - afwijkende hoogte' voor het bouwen van een hogere bouwhoogte dan 5,5 m, mits:
1. de maximum aangeduide bouwhoogte niet wordt overschreden;
2. dit uit stedenbouwkundig en verkeerskundig oogpunt aanvaardbaar is, en;
3. de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad;
g. lid 14.2.4 onder b voor het toestaan van een erfafscheiding tot een hoogte van maximaal 2 meter in een hoeksituatie mits:
1. de erfafscheiding is gesitueerd op een afstand van 3 meter achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw, en;
2. de verkeersveiligheid niet in gevaar komt.


Voor meer informatie kunt u mailen naar Vosters Onroerend Goed BV, info@vostersonroerendgoed.nl, of bellen met Wilfred Oostenbrink, 0622855129 . Aan onvolkomenheden in tekst en inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in om op de hoogte te blijven van ons recentste aanbod.
Schrijf u in
U gebruikt een verouderde browser. Upgrade nu naar een moderne browser om ten volle gebruik te kunnen maken van alle functies van onze site:
Chrome |  FireFox |  Opera |  Safari |  Microsoft Edge
Terug naar boven
Sluit menu Vosters Onroerend Goed BV
Wat is mijn huis waard?
Ontvang binnen twee werkdagen een gratis waardebepaling!